در این آموزش به بررسی کامل منوی Fax از زیرمنوی اصلی در ایزابل خواهیم پرداخت. ابتدای مطلب به سراغ منوی Fax > Virtual Fax > New Virtual Fax  می رویم. در این قسمت قصد داریم یک Virtual Fax رو بر روی ایزابل بسازیم. نکته: پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است. Virtual Fax Name: یک…